top of page

Program høsten 2013:

I ett tidsrom sammenfallende med Bergens første samtidskunsttriennale, Bergen Assembly, var en rekke bergenske kunstnergrupper invitert til hus og hage i Kalfarlien 18, for kunstneriske intervensjoner av flerfoldig slag.

Programmet inneholdt også en rekke nye og spennende konstellasjoner mellom musikere fra kretsene rundt Sundbys Musikalske Institutt og byens kunstnere.

 

Dette var første gang interiørene, som inneholder mange elementer av stor kunsthistorisk betydning, bl. a. håndmalt tapet utført av arkitekten selv, ble vist frem for ett bredt og variert publikum.

 

Programmet var organisert av Margrethe Kolstad Brekke og støttet av Bergen Kommune.

 

 

Autumn program 2013:
In a timeframe coinciding with Bergen Assembly, a number of local artist groups were invited to the house and garden for artistic interventions of multiple variations. Together with musicians from the circuits around the Sundbys Musical Institute a rich and energetic weekend program was developed.

This was the first time the interiors, which contains many elements of great art historical importance, among others. a hand-painted wallpaper made ​​by the architect himself, was on display for  a varied audience.

 

 

The program was organized by Margrethe Kolstad Brekke and produced with support from the City of Bergen.

BLOKK

30. August- 1. September

 

BLOKK er representert ved Håkon Holm-Olsen, Helene Norseth og Solveig Bergene

Deres individuelle prosjekter spenner vidt, men et fellestrekk er et narrativt element, samt et ønske om å gå i dialog med bygget. Dette vil gjøres gjennom å utforske husets særegenheter, både når det gjelder arkitektur og generell innredning.

http://blokkbergen.no/

 

 

BLOKK

30th of August-1st of September

 

BLOKK is represented by Håkon Holm-Olsen, Helene Norseth and Solveig Bergene

Their individual projects range widely, but a common feature is a narrative element, as well as a desire to enter into dialogue with the building. This will be done by exploring the house’s peculiarities, both in terms of architecture and general interior elements.

 http://blokkbergen.no/

Sundby`s Musikalske Institutt åpnet høstens program med Stedspesifikk Perkussjon ved David Sundby og Terje Isungset og  "assiduous hands",  cello performance med Edvard Sundby and Karla Katja König

 

Sundby’s Musical Institute opened the Autumn program with Sitespecific Percussion by David Sundby and Terje Isungset and  "assiduous hands", collaborative cello performance between Edvard Sundby and Karla Katja König

The Stitch Project

30. August- 1. September

 

Marie Skeie, Hilde Hauan, Kiyoshi Yamamoto, Hildur Bjarnadottir Omaya Salman, Britta Marakatt-Labba  og Margrethe Kolstad Brekke

Innlosjerer sitt nomadiske prosjekt med ett ti meter langt broderi, plantefarging med vekster fra hagen og spinning av en tråd som skal rekke fra Kåfjord til Hebron.

http://www.thestitchproject.org/

 

 

The Stitch Project:

30th August-1 September

 

Marie Skeie, Hilde Hauan, Kiyoshi Yamamoto, Hildur Bjarnadottir, Omaya Salman, Britta Marakatt-Labba and Margrethe Kolstad Brekke

The Stitch Project will attend with their nomadic project including a ten meters long embroidery, yarndying with plants from the garden and the spinning of a thread that will range from Kåfjord(in the North of Norway) to Hebron(Palestine).

http://www.thestitchproject.org/

Eksperiment SUS

5.-8. September

 

Det stedspesifikke prosjektet Eksperiment SUS nr. 4, presenterer nye arbeider og kunstnere i og rundt villaen i Kalfarlien 18. Eksperimentene vil realiseres gjennom praksiser som handling, installasjon, skulptur og performance. Deltagende kunstnere er Anna Christina Lorenzen, Frøydis Lindèn, Hilde K. Frantzen, ronie s, Sam Iravanian, Torgrim Sund og Semund Svelle

www.eksperimentsus.info

 

 

Experiment SUS:

5.-8. September

 

The site-specific project SUS Experiment # 4, presents new works by artists in and around the villa in Kalfarlien 18. The experiments will be realized through practices such as action, installation, sculpture and performance. Participating artists include Anna Christina Lorenzen, Frøydis Lindèn, Hilde K. Frantzen, ronie s, Sam Iravanian, Thorgrim Sund and Semund Svelle

http://www.eksperimentsus.info

Torgrim Sund: Dustbreathing

Anna Christina Lorenzen: Tableu Vivante; Europa becoming TopPredator

 

 

13.15.september 2013:

Jens Stegger Ledaal 
Julie Lillelien Porter 

presenterer

THE VAST DREAM

fredag 13 + absint + mulighet for tordenvær + pyramideformet loft = 
the vast dream

+ servering av pudding

JSL og JLP ønsker velkommen til "The Vast Dream" på loftet i Kalfarlien 18. Villaen som ble tegnet av Einar Oscar Schou, også kjent for å ha tegnet blant annet Den Nationale Scene, var i sitt arbeid opptatt av overlappingene mellom rom, geometri og åndelighet : loftsrommet er både et loft i alminnelig betydning, og kronen på et bygg med en meningsbærende form. 
Tittelen "The Vast Dream" er hentet fra den engelske oversettelsen av Gaston Bachelard's "La Poétique de 
l' Espace", som omhandler arkitektur som erfaring av rom snarere enn abstrakt betydning, for eksempel rom som loft og kjeller det knyttes tydelige minner og opplevelser til.

Jens Stegger Ledaal bor i Fredrikstad og har sin bakgrunn fra Kunstskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim. Han har de siste årene stilt ut ved Kristiansand Kunsthall, Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, Kunsthall Oslo og ØKS i Fredrikstad. Jens er grunnleggeren av Kunstmilitsen som startet opp i 2007, og som nå har avdelinger i Tyskland, Frankrike og USA. 

Julie Lillelien Porter bor og jobber i Bergen, med bakgrunn fra Glasgow School of Art og Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har i løpet av det siste året vært med på utstillinger på House og Foundation, Tag Team, KNIPSU og BOA. Julie er medlem av kunstnergruppen Ytter.

Takk til Ytter, Bergen Kommune, Peterson Packaging, Focus Neon og Margrethe.
______________________
13.-15. september 2013: 


Jens Stegger Ledaal
Julie Lillelien Porter

present

THE VAST DREAM


Friday 13 + absinthe + chance of thunderstorms + pyramidal loft =
the vast dream

+ Serving of pudding

JSL and JLP welcome you to "The Vast Dream" in the attic-space of Kalfarlien 18, Bergen. The villa which was designed by Einar Oscar Schou, also known to have drawn Bergen's epic National Theatre, was in his work concerned with the overlaps between space, geometry and spirituality: The attic space is both a loft in the general sense, and also the crown of a building with a meaningful form.
The title "The Vast Dream" is taken from the English translation of Gaston Bachelard's "La Poétique the
l 'Espace', which deals with the experience of architecture rather than in an abstract sense, emphasizing memories and experiences of rooms such as attics and cellars.

Jens Stegger Ledaal lives in Fredrikstad and has his background from Kunstskolen Bergen and Trondheim Academy of Fine Art. He has recently exhibited at Kristiansand Kunsthall, Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, Kunsthall Oslo and ØKS in Fredrikstad. Jens the founder of The Art Militia which started in 2007 and that now has branches in Germany, France and the United States.

Julie Lillelien Porter lives and works in Bergen, with a background from Glasgow School of Art and Bergen National Academy of the Arts. During the past year she has participated in exhibitions at House of Foundation, Tag Team, KNIPSU and BOA. Julie is a member of the artist group Ytter.

Thanks to Ytter, Bergen City Council, Peterson Packaging, Focus Neon and Margrethe.

 

 

 

 

 

20.-22. September: Bergen Elektroniske Kunstsenter

 

Durative Øvelser:

 

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) vender varighet, tid og menneskers opplevelser av disse fenomen gjennom lyd, bilde, og bevegelse, live og i opptak. I utvelgelse av verk og kunstnere til visningen er det lagt vekt på medienes egenart. Hvordan utfordres eller avbildes varighet i verket og i visningssammenhengen? Med utviklingen av teknologi har det å trekke ut eller å fortette i tid i tilblivelsen eller avspillingen av et materiale vært et redskap og et område for kunstnerisk utforskning. Være seg båndspolen som snurrer rundt i varierbart tempo, eller den overfysiske hastigheten til transport av data over internett. Båndspolen kan være et objekt, en katalysator eller en kanal, avhengig av fart, varighet og mottakers sanseapparat. Programmet er satt sammen av Anne Marthe Dyvi.
Medvirkende kunstnere:

TOMMY KOTTER
YASHUITO MORI
DAVID SUNDBY
IDUNN AUNE FORLAND
APICHAYA WANTHIANG 
KAREN EIDE BØEN
ANDERS ELSRUD HULTGREEN
ANNE MARTHE DYVI 
www.bek.no

Om Tommy Kotter Trio:
Tommy Kotter Trio (Sverige) har konsert  lørdag 21/9 i stuen kl 20.00. Bandet har eksistert i ca 10 år og har har turnert i Sverige og Japan. Tommy Kotter på piano (f.1956) er en velrenommert musiker/improvisatør bosatt i Göteborg,har spilt med et uttall svenske og internasjonale musikere. Han star bak originalmusikken i konserten. Yasuhito Mori på bass (f.1952) er fra Japan men bosatt i Göteborg siden 1980 og har virket i hele sin karriere på den svenske og internasjonale musikkscenen. Med sitt prosjekt ‘Nordic music in Japan’ har han vært viktig for internasjonal musikkutveksling og inngått i en rekke skandinaviske samarbeid. David Sundby på trommer (f.1954), er oppvokst i Bergen, men født og bosatt i Sverige. Han har også bak seg en lang internasjonal karriere i Europa, Asia og Amerika, samt musikals tilknytning til Bergen og Norge. 


20th-22th of September: Bergen Center for Electronic Art 


Durative Exercises:
Bergen Center for Electronic Arts (BEK) faces duration, time and people’s experiences of these phenomena through audio, video, and movement, live and in recordings. The works have been selected with emphasis on the characteristics of the medium. How is “duration“ portraited in the work and in the context? With technological development the “stretching out“ or “condensing“ of time based media have been a site for artistic exploration. Be the spool that spins around in variably tempo, or the speed of the physical transport of data over the Internet. The spool can be an object, a catalyst or channel, depending on the speed, duration and the recipients senses. The program is put together by Anne Marthe Dyvi.
Participating artists:


TOMMY KOTTER
YASHUITO MORI
DAVID SUNDBY
IDUNN AUNE FORLAND
APICHAYA WANTHIANG 
KAREN EIDE BØEN
ANDERS ELSRUD HULTGREEN
ANNE MARTHE DYVI 
http://www.bek.no

About Tommy Kotter Trio:
Tommy Kotter Trio (Sweden) will have a concert Saturday 21/9 in the living room. The band has been active for about 10 years and has toured in Sweden and Japan. Tommy Kotter on piano (born 1956) is a renowned musician / improviser living in Gothenburg, has played with countless Swedish and international musicians. He is behind the original music in the concert. Yasuhito Mori on bass (born 1952) is from Japan but has been living in Gothenburg since 1980. He has worked throughout his career on the Swedish and international music scene. With his project 'Nordic music in Japan', he has been important for international music exchange. David Sundby on drums (f.1954), grew up in Bergen, but is born and resident in Sweden. He has played on festivals in Europe, Asia and America as well as musical connection to Bergen and Norway.

 

 

 

 

 

 

27.september-1.oktober8th FLOOR - First edition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8th floor består av 14 studenter fra Kunsthøyskolen i Bergens Stedsensitive Fakultet. Over to helger vil de gjøre stedspesifikke studier som manifesterer seg i svært varierte uttrykk i Kalfarlien 18. 

 

 

 

 

8th floor consists of 14 students from the local art academy`s Faculty of Location and Sensitivity. Over two weekends they will do site-specific studies that manifests itself in varied expressions in Kalfarlien 18. 

 

Amber Ablett

Christiane Lieungh

Georgia Rodgers

Leander Schonweger

Tatiana Lozano

 

 

Performance Art Bergen

Lørdag 5. Oktober

 

Via performance-mediet tematiserer Performance Art Bergen de spor og lag av historie(r) som er å finne på ett sted som f eks Kalfarlien 18

http://www.performanceartbergen.no/

 

 

 

Performance Art Bergen:

Saturday 5. October

Performance Art Bergen, the local union of performance artists are interested in the layers and traces of history and histories at a place like Kalfarlien 18.Through the medium of performance they will enter into dialogue with the site.

http://www.performanceartbergen.no/

Henrik Koppen

Åsa Bjørkum

Rita Marhaug og Robert Alda

Det arkitektoniske og hjemmets poetikk vil bli utforsket når andre pulje av studenter fra Kunsthøyskolen i Bergens Stedsensitive Fakultet. besøker Kalfarlien 18.

9 Studenter vil vise individuelt arbeid som utforsker ulike aspekter av stedet

 

 

Camilla Holm Birkeland

Ingrid Skåland Eriksen

Karin Blomgren

Emil Larsen

Simon Opitz

Alexander Raevski

Erna Elínbjörg Skúladóttir

Anne Stinessen

Númi Thorvarsson

 

 

-------------------------------------------

Architectural and home poetics are to be explored by the second visit of the local art academy`s Faculty of Location and Sensitivity to Kalfarlien 18

9 Students from KHIB show different individual work which explore different aspects of the location.

 

 

Camilla Holm Birkeland

Ingrid Skåland Eriksen

Karin Blomgren

Emil Larsen

Simon Opitz

Alexander Raevski

Erna Elínbjörg Skúladóttir

Anne Stinessen

Númi Thorvarsson

 

 

 

 

 

8th Floor House Explorations  11-13 oktober

Emil Larsen

Alexander Rajevski

Numi Thorvarssom

Anne Stinessen

Simon Opitz

Karin Blomgren

Erna Skuladottir

18-20. Oktober: GRAND FINALE (For Now) in Kalfarlien 18!

 

en utstilling kuratert av Bergen Reaktive Bevegelse:

 

 

MAGIC AND HAPPINESS

 

Gerd Tinglum

Josefine Lyche

Ingjerd Heggen Nergaard

Hildur Bjarnadottir

Randi Brecke

Annika Eriksson

Lars Brekke

Rachel Huglen

Simon Opitz

Kiyoshi Yamamoto

Margrethe Kolstad Brekke

 

 

ÅPNING FREDAG 18. OKTOBER KL 20.00:

MED TROPISK BAR, DAVID SUNDBY SOM TROMMER I FARGE, OG LARS BREKKE`S SAGNOMSUSTE BORSCHT(bedre enn borscht i Russland, er det blitt sagt)

 

 

Velkommen til

 

GRAND FINALE (for nå)

 

i KALFARLIEN 18!

 

 

 

18-20. Oktober: GRAND FINALE (For Now) in Kalfarlien 18!

The Reactive Movement of Bergen welcomes you to an exhibition curated by The Reactive Movement of Bergen:

 

 

 

MAGIC AND HAPPINESS

 

Gerd Tinglum

Josefine Lyche

Ingjerd Heggen Nergaard

Hildur Bjarnadottir

Randi Brecke

Annika Eriksson

Lars Brekke

Rachel Huglen

Simon Opitz

Kiyoshi Yamamoto

Margrethe Kolstad Brekke

 

 

WITH TROPICAL BAR, DAVID SUNDBY DRUMMING IN COLOUR, AND INGJERD HEGGEM NERGAARDS`S FAMOUS BORSCHT(better than borscht in Russia,someone said)

 

 

Josefine Lyche

bottom of page